کارآفرین و سرمایه کارآفرینانه

کارآفرینی از منظر ارزش های دینی و سرمایه اجتماعی

کارآفرین و سرمایه کارآفرینانه

کارآفرینی از منظر ارزش های دینی و سرمایه اجتماعی

کارآفرین و سرمایه کارآفرینانه

پیشرفت ایرانی اسلامی به عنوان گفتمان و خواست عمومی، راهبرد اساسی و مبنای همه قوانین و رویه های حاکمیتی باید باشد. جامعه نیازمند آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد تفکر دینی و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه بر مبنای سرمایه انسانی، اقتصادی و اجتماعی ایرانی است

به نام خداوند جان آفرین                                           حکیم سخن در زبان آفرین

خداوند بخشندۀ دستگیر                                           کریم خطا بخش پوزش پذیر

عزیزی که هر کز درش سر بتافت                                به هر در که شد، هیچ عزت نیافت

سر پادشاهان گردنفراز                                             به درگاه او بر زمین نیاز