کارآفرین و سرمایه کارآفرینانه

کارآفرینی از منظر ارزش های دینی و سرمایه اجتماعی

کارآفرین و سرمایه کارآفرینانه

کارآفرینی از منظر ارزش های دینی و سرمایه اجتماعی

کارآفرین و سرمایه کارآفرینانه

پیشرفت ایرانی اسلامی به عنوان گفتمان و خواست عمومی، راهبرد اساسی و مبنای همه قوانین و رویه های حاکمیتی باید باشد. جامعه نیازمند آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد تفکر دینی و توسعه کسب و کارهای کارآفرینانه بر مبنای سرمایه انسانی، اقتصادی و اجتماعی ایرانی است

انتخاب همیشه کاری بسیار دشوار و تعیین کننده در مسیر پیش رو و حرکت آینده بوده است. انسان مخیر است و انتخاب بلاشک قرین حرکت مادی و معنوی اوست.

دغدغه اصلی من و شما انجام بهترین انتخاب و اصلح از میان گزینه های موجود در فرا روی ماست.

این انتخاب در همه حوزه های علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می تواند شکل گیرد. هر انتخاب قطعا تاثیرات خاص خود را در چارچوب مرتبط با آن خواهد داشت و اگر با دقت و بصیرت انجام نشود ممکن تبعات آن آسیب های فردی و جمعی را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را  موجب گردد.

همه افراد موفق با انتخاب گزینه اصلح در دوران زندگی خود سرنوشت مطلوب و آرمانی را برای خود، خانواده و حتی بخشی از جامعه رقم زده اند. پس ما و شما نیز نباید هیچ انتخابی را بدون مطالعه و بررسی انجام دهیم چرا که اگر شنیده ایم این جمله را که "اشتباه قابل جبران است" ولی قطعاً هر اشتباهی قابل جبران نیست.  

این وب لاگ با هدف معرفی و تبیین ملاک ها، معیارها و مصادیق انتخاب اصلح در حوزه کارآفرینی و سرمایه اجتماعی توسط اینجانب وحید سعدی دانش آموخته دکتری کارآفرینی  شده است.

                                                                                                                     وحید سعدی - بهار 1397